Deze algemene voorwaarden geven de regels en voorschriften weer voor het gebruik van de website van Loco Lama Design op https://locolamadesign.com.

Bij toegang tot deze website gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf www.locolamadesign.com niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld. Onze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt met behulp van de Generator Algemene Voorwaarden.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die zich op deze website aanmeldt en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "ons" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de door de onderneming vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan Nederlands recht. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden als uitwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend ernaar.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Door naar www.locolamadesign.com te gaan, stemde u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid van Loco Lama Design. 

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het voor mensen die onze website bezoeken te vergemakkelijken. Sommige van onze aangesloten / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken. 

Licentie
Tenzij anders vermeld, bezitten Loco Lama Design en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op www.locolamadesign.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt dit vanaf www.locolamadesign.com openen voor uw eigen persoonlijk gebruik onder voorbehoud van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

 Je moet niet:

• Publiceer materiaal van www.locolamadesign.com opnieuw
• Materiaal verkopen, verhuren of in licentie geven op www.locolamadesign.com

• Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van www.locolamadesign.com
• Herdistribueer inhoud van www.locolamadesign.com

 Deze Overeenkomst begint op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie op bepaalde delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. Loco Lama Design filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen geven niet de standpunten en meningen van Loco Lama Design, zijn agenten en / of gelieerde ondernemingen weer. Opmerkingen weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die hun opvattingen en meningen publiceert. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Loco Lama Design niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van enig gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de opmerkingen op deze website.

Loco Lama Design behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend of inbreuk op deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

• U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en over alle benodigde licenties en toestemmingen te beschikken;
• De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
• De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is
• De opmerkingen worden niet gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

• Hiermee verleent u Loco Lama Design een niet-exclusieve licentie om anderen te gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud
De volgende organisaties kunnen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
• Overheidsinstellingen;
• Zoekmachines;
• Nieuws organisaties;
•Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het vragen van non-profitorganisaties, winkelcentra voor goede doelen en liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogelijk maken.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) houdt niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring in van de verbindende partij en haar producten en / of diensten; en (c) past in de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

•algemeen bekende bronnen voor consumenten- en / of zakelijke informatie; dot.com community-sites;
•verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
•online directory distributeurs;
•internetportalen;
•accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
• onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons ​​niet ongunstig zou doen lijken voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Loco Lama Design; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) houdt niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring in van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past in de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Loco Lama Design. Geef uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens en de URL van uw site op, een lijst met eventuele URL's waarnaar u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:
• Door gebruik van onze bedrijfsnaam; of
• Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waaraan is gekoppeld; of
• Door gebruik te maken van enige andere beschrijving van onze website waarnaar wordt verwezen, is dit logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Geen gebruik van het logo van Loco Lama Design of andere kunstwerken is toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames
Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze veranderen.

Inhoudsaansprakelijkheid
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website opkomen. Er mogen op geen enkele website links of links worden weergegeven die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins inbreuk maken op of pleiten voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Uw privacy
Lees Privacybeleid 

Voorbehoud van rechten
We behouden ons het recht voor om te vragen dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om alle koppelingen naar onze website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze koppelingsvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website
Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u elk moment contact met ons opnemen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om of zo te reageren of rechtstreeks op u te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is, we garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid niet; noch beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Ontkenning
Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

• onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

• onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

• onze of uw verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of

• sluit onze of uw verplichtingen uit die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

• De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contracten, onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke plichten.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.